Articles citing this article

The Citing articles tool gives a list of articles citing the current article.
The citing articles come from EDP Sciences database, as well as other publishers participating in CrossRef Cited-by Linking Program. You can set up your personal account to receive an email alert each time this article is cited by a new article (see the menu on the right-hand side of the abstract page).

Cited article:

Stanniocalcin 2 Regulates Autophagy and Ferroptosis in Mammary Epithelial Cells of Dairy Cows Through the Mechanistic Target of Rapamycin Complex 1 Pathway

RongNuo Li, HuiJun Geng, Xiao Tan, JiangXin Wang and Lu Deng
The Journal of Nutrition 154 (6) 1790 (2024)
https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2024.04.022

MiR-2284b regulation of α-s1 casein synthesis in mammary epithelial cells of dairy goats

Jinxing Hou, Wenfei Li, Xiaolong Xu, Ao Sun, Ganggang Xu, Zefang Cheng, Haoyuan Zhang and Xiaopeng An
Animal Biotechnology 35 (1) (2024)
https://doi.org/10.1080/10495398.2024.2334725

Assessing cellular agriculture potential: Population homogeneity and gene expression in cultured bovine mammary epithelial cells

Zahra Sattari, Martin Krøyer Rasmussen, Nina Aagaard Poulsen, Rikke Brødsgaard Kjærup, Yuan Yue, Lotte Bach Larsen and Stig Purup
Future Foods 9 100340 (2024)
https://doi.org/10.1016/j.fufo.2024.100340

Environmental chemical TCPOBOP exposure alters milk liposomes and offspring growth trajectories in mice

Shijia Pan, Wen Yu, Jia Zhang, Yuan Guo, Xiaoxiao Qiao, Pengfei Xu and Yonggong Zhai
Ecotoxicology and Environmental Safety 272 116061 (2024)
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2024.116061

Effects of parity and week after calving on the metabolic, redox and immune status of dairy cows

A. Corset, A. Remot, B. Graulet, P. Poton, S. Philau, J.F. Ricouleau, O. Dhumez, P. Germon, A. Boudon and M. Boutinaud
Journal of Dairy Science (2024)
https://doi.org/10.3168/jds.2024-24706

Molecular Characteristics of JAK2 and Its Effect on the Milk Fat and Casein Synthesis of Ovine Mammary Epithelial Cells

Yuan Liu, Huimin Zhen, Xinmiao Wu, Jiqing Wang, Yuzhu Luo, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Mingna Li, Bingang Shi, Chunyan Ren, Yuanhua Gu and Zhiyun Hao
International Journal of Molecular Sciences 25 (7) 4027 (2024)
https://doi.org/10.3390/ijms25074027

Pyridaben induces apoptosis and inflammation in bovine mammary epithelial cells by disturbance of calcium homeostasis and upregulation of MAPK cascades

Junhun Kweon, Wonhyoung Park, Junho Park, Jeankyoung You, Gwonhwa Song and Whasun Lim
Pesticide Biochemistry and Physiology 198 105755 (2024)
https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2023.105755

Circular RNA_015343 sponges microRNA‐25 to regulate viability, proliferation, and milk fat synthesis of ovine mammary epithelial cells via INSIG1

Xinmiao Wu, Jiqing Wang, Zhiyun Hao, Huimin Zhen, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Fangfang Zhao, Mingna Li, Zhidong Zhao, Bingang Shi and Chunyan Ren
Journal of Cellular Physiology (2024)
https://doi.org/10.1002/jcp.31332

Intake profile, milk production and energy balance of early lactation spring calving Holstein Friesian and Jersey x Holstein Friesian dairy cows in high utilisation pasture-based systems

S. Walsh, L. Delaby, M. Kennedy, N. Galvin, Z.C. McKay and M. Egan
Journal of Dairy Science (2024)
https://doi.org/10.3168/jds.2023-24517

Chromatin remodeler BRM is a key mediator of leucine-stimulated mTOR gene transcription in mouse mammary epithelial cells

Changping Ke, Sunqi Zhao, Lulu Wang, Minghui Zhang and Xuejun Gao
Biochemical and Biophysical Research Communications 643 88 (2023)
https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.12.064

Transcriptomic profiling of lipopolysaccharide-challenged bovine mammary epithelial cells treated with forsythoside A

Yingkui Gao, Jingjing Liu, Huaqiang Zhang, Xing Zhang, Rong Gui, Kefei Zhang, Yunlu Li, Menghan Zhou, Chao Tong, Shu-cheng Huang and Xuebing Wang
Animal Biotechnology 34 (9) 4523 (2023)
https://doi.org/10.1080/10495398.2023.2165936

ARID1B blocks methionine-stimulated mTOR activation to inhibit milk fat and protein synthesis in and proliferation of mouse mammary epithelial cells

Gang Lin, Hao Qi, Xudong Guo, Wenqiang Wang, Minghui Zhang and Xuejun Gao
The Journal of Nutritional Biochemistry 114 109274 (2023)
https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2023.109274

miR-193-5p negatively regulates PIK3CD to promote crop fibrocyte proliferation in pigeon (Columba livia)

Hui Ma, Pingzhuang Ge, Shixiong Bian, Yunlei Li, Aixin Ni, Ran Zhang, Yuanmei Wang, Jinmeng Zhao, Yunhe Zong, Jingwei Yuan, Yanyan Sun and Jilan Chen
Poultry Science 102 (2) 102378 (2023)
https://doi.org/10.1016/j.psj.2022.102378

Modelling daily yields of milk, fat, protein and lactose of New Zealand dairy goats undergoing standard and extended lactations

M. Boshoff, N. Lopez-Villalobos, C. Andrews and S-A. Turner
Journal of Dairy Science (2023)
https://doi.org/10.3168/jds.2023-23926

Novel Insight into the Role of Squalene Epoxidase (SQLE) Gene in Determining Milk Production Traits in Buffalo

Chao Chen, Xiangwei Hu, Muhammad Jamil Ahmad, Kaifeng Niu, Tingzhu Ye, Aixin Liang and Liguo Yang
International Journal of Molecular Sciences 24 (3) 2436 (2023)
https://doi.org/10.3390/ijms24032436

Profil Fisiologis Pascapemberian Katuk Depolarisasi untuk Peningkatan Produktivitas Sapi Pedaging

Ronald Tarigan, Afton Atabany, Fadjar Satrija, Muladno Muladno, Nofriyandi Hanif and Agik Suprayogi
Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 28 (2) 265 (2023)
https://doi.org/10.18343/jipi.28.2.265

Optimizing hormonal and amino acid combinations for enhanced cell proliferation and cell cycle progression in bovine mammary epithelial cells

Hyuk Cheol Kwon, Hyun Su Jung, Do Hyun Kim, Jong Hyeon Han, Seo Gu Han, Dong Hyun Keum, Seong Joon Hong and Sung Gu Han
Animal Bioscience 36 (11) 1757 (2023)
https://doi.org/10.5713/ab.23.0199

Folpet promotes apoptosis of bovine mammary epithelial cells via disruption of redox homeostasis and activation of MAPK cascades

Garam An, Junho Park, Whasun Lim and Gwonhwa Song
Food and Chemical Toxicology 175 113709 (2023)
https://doi.org/10.1016/j.fct.2023.113709

Bifenox induces programmed cell death in bovine mammary epithelial cells by impairing calcium homeostasis, triggering ER stress, and altering the signaling cascades of PI3K/AKT and MAPK

Hakyoung You, Garam An, Hojun Lee, Whasun Lim and Gwonhwa Song
Pesticide Biochemistry and Physiology 196 105626 (2023)
https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2023.105626

Tissue-Specific Expression of Circ_015343 and Its Inhibitory Effect on Mammary Epithelial Cells in Sheep

Xinmiao Wu, Huimin Zhen, Yan Liu, Lu Li, Yuzhu Luo, Xiu Liu, Shaobin Li, Zhiyun Hao, Mingna Li, Liyan Hu, Lirong Qiao and Jiqing Wang
Frontiers in Veterinary Science 9 (2022)
https://doi.org/10.3389/fvets.2022.919162

Transcriptome Analysis of Goat Mammary Gland Tissue Reveals the Adaptive Strategies and Molecular Mechanisms of Lactation and Involution

Rong Xuan, Jianmin Wang, Xiaodong Zhao, Qing Li, Yanyan Wang, Shanfeng Du, Qingling Duan, Yanfei Guo, Zhibin Ji and Tianle Chao
International Journal of Molecular Sciences 23 (22) 14424 (2022)
https://doi.org/10.3390/ijms232214424

Alachlor breaks down intracellular calcium homeostasis and leads to cell cycle arrest through JNK/MAPK and PI3K/AKT signaling mechanisms in bovine mammary gland epithelial cells

Miji Kim, Garam An, Whasun Lim and Gwonhwa Song
Pesticide Biochemistry and Physiology 184 105063 (2022)
https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2022.105063

MicroRNA-200c Affects Milk Fat Synthesis by Targeting PANK3 in Ovine Mammary Epithelial Cells

Zhiyun Hao, Jiqing Wang, Yuzhu Luo, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Mingna Li, Bingang Shi, Liyan Hu, Yuan Liu and Huimin Zhen
International Journal of Molecular Sciences 23 (24) 15601 (2022)
https://doi.org/10.3390/ijms232415601

An Integrated Analysis of Lactation-Related miRNA and mRNA Expression Profiles in Donkey Mammary Glands

Yaqi Fei, Yedan Gai, Qingchao Liao, Linxi Zhang, Zheng Li, Bojiang Li, Man Bai, Na Li and Liang Deng
Genes 13 (9) 1637 (2022)
https://doi.org/10.3390/genes13091637

Enhancement of BCAT2-Mediated Valine Catabolism Stimulates β-Casein Synthesis via the AMPK-mTOR Signaling Axis in Bovine Mammary Epithelial Cells

Xinling Wang, Jie Xu, Hanfang Zeng and Zhaoyu Han
Journal of Agricultural and Food Chemistry 70 (32) 9898 (2022)
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.2c03629

Depletion of serum-derived exosomes aggravates heat stress-induced damage of bovine mammary epithelial cells

Yue Wang, Hui-Li Wang, Zhi-Ping Lin, Ji-Feng Zhong, Kun-Lin Chen and Xing Duan
Molecular Biology Reports 49 (10) 9297 (2022)
https://doi.org/10.1007/s11033-022-07767-6

Fluroxypyr-1-methylheptyl ester causes apoptosis of bovine mammary gland epithelial cells by regulating PI3K and MAPK signaling pathways and endoplasmic reticulum stress

Garam An, Wonhyoung Park, Whasun Lim and Gwonhwa Song
Pesticide Biochemistry and Physiology 180 105003 (2022)
https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2021.105003

Feeding of palm oil fatty acids or rapeseed oil throughout lactation: Effects on mammary gene expression and milk production in Norwegian dairy goats

L. Bernard, Y. Chilliard, K. Hove, H. Volden, R.A. Inglingstad and M. Eknæs
Journal of Dairy Science 105 (11) 8792 (2022)
https://doi.org/10.3168/jds.2021-21372

Novel Insight Into the Role of ACSL1 Gene in Milk Production Traits in Buffalo

Yuxin Lin, Hui Sun, Aftab Shaukat, Tingxian Deng, Hamdy Abdel-Shafy, Zhaoxuan Che, Yang Zhou, Changmin Hu, Huazhao Li, Qipeng Wu, Liguo Yang and Guohua Hua
Frontiers in Genetics 13 (2022)
https://doi.org/10.3389/fgene.2022.896910

Limiting factors for milk production in dairy cows: perspectives from physiology and nutrition

Josef J Gross
Journal of Animal Science 100 (3) (2022)
https://doi.org/10.1093/jas/skac044

Methionine and leucine induce ARID1A degradation to promote mTOR expression and milk synthesis in mammary epithelial cells

Hao Qi, Lulu Wang, Minghui Zhang, Zhe Wang, Xuejun Gao and Meng Li
The Journal of Nutritional Biochemistry 101 108924 (2022)
https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2021.108924

Effects of frequent teat stimulation on antimicrobial component production in mammary glands of lactating goats

Yusaku Tsugami, Rika Harada, Takahiro Nii, Naoki Suzuki and Naoki Isobe
Veterinary Immunology and Immunopathology 249 110431 (2022)
https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2022.110431

Effect of folic acid supplementation on proliferation and apoptosis in bovine mammary epithelial (MAC-T) cells

Dongryeoul Bae, Jung-Whan Chon, Dong-Hyeon Kim, Hyunsook Kim and Kun-Ho Seo
Animal Biotechnology 33 (1) 13 (2022)
https://doi.org/10.1080/10495398.2020.1758123

Impact of feeding management strategy on overall weight gain, growth dynamics of selected organs and growth rate and development of the mammary gland in Preweaned heifers

Barbara Niwińska, Ewelina Semik-Gurgul, Iwona Furgał-Dierżuk, Bogdan Śliwiński and Jarosław Wieczorek
Animal Feed Science and Technology 294 115487 (2022)
https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2022.115487

Pou2F3 silencing enhanced the proliferation of mammary epithelial cells in dairy goat via PI3K/AKT/mTOR signaling pathway

Shujuan Liu, Heran Cao, Dan Guo, Yue Jiang, Hao Yin, Junru Zhu, Quyu Duan, Emeline Diane Mariam Seleh-Zo, Guang Li, Xiaopeng An and Binyun Cao
Animal Biotechnology 33 (2) 321 (2022)
https://doi.org/10.1080/10495398.2020.1798974

The Role of microRNAs in the Mammary Gland Development, Health, and Function of Cattle, Goats, and Sheep

Artem P. Dysin, Olga Y. Barkova and Marina V. Pozovnikova
Non-Coding RNA 7 (4) 78 (2021)
https://doi.org/10.3390/ncrna7040078

A dynamic mammary gland model describing colostrum immunoglobulin transfer and milk production in lactating sows

Uffe Krogh, Hélène Quesnel, Nathalie Le Floch, Aude Simongiovanni and Jaap van Milgen
Journal of Animal Science 99 (2) (2021)
https://doi.org/10.1093/jas/skab030

MicroRNA-432 inhibits milk fat synthesis by targeting SCD and LPL in ovine mammary epithelial cells

Zhiyun Hao, Yuzhu Luo, Jiqing Wang, Jon G. H. Hickford, Huitong Zhou, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Jiyuan Shen, Na Ke, Weiwei Liang and Zhaochun Huang
Food & Function 12 (19) 9432 (2021)
https://doi.org/10.1039/D1FO01260F

Progress on the Regulation of Ruminant Milk Fat by Noncoding RNAs and ceRNAs

QinYue Lu, Zhi Chen, Dejun Ji, Yongjiang Mao, Qianming Jiang, Zhangping Yang and Juan J. Loor
Frontiers in Genetics 12 (2021)
https://doi.org/10.3389/fgene.2021.733925

OGR1 negatively regulates β-casein and triglyceride synthesis and cell proliferation via the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway in goat mammary epithelial cells

Chao Zhu, Lili Wang, Junru Zhu, Yue Jiang, Xiaoyan Du, Quyu Duan, Hao Yin, Xinrui Huang, Yuxuan Song, Binyun Cao, Guang Li and Xiaopeng An
Animal Biotechnology 32 (5) 627 (2021)
https://doi.org/10.1080/10495398.2020.1737099

Diflubenzuron leads to apoptotic cell death through ROS generation and mitochondrial dysfunction in bovine mammary epithelial cells

Woonghee Lee, Garam An, Hahyun Park, Whasun Lim and Gwonhwa Song
Pesticide Biochemistry and Physiology 177 104893 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2021.104893

UFL1 regulates milk protein and fat synthesis–related gene expression of bovine mammary epithelial cells probably via the mTOR signaling pathway

Chengmin Li, Lian Li, Ilyas Ali, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal 57 (5) 550 (2021)
https://doi.org/10.1007/s11626-021-00587-1

5-ALA Attenuates the Palmitic Acid-Induced ER Stress and Apoptosis in Bovine Mammary Epithelial Cells

Mst Mamuna Sharmin, Md Aminul Islam, Itsuki Yamamoto, Shin Taniguchi and Shinichi Yonekura
Molecules 26 (4) 1183 (2021)
https://doi.org/10.3390/molecules26041183

Associations among Mammary Ultrasound Measurements, Milk Yield of Non-Dairy Ewe Lambs and the Growth of Their Single Lambs

Emmanuelle Haslin, Rene A. Corner-Thomas, Paul R. Kenyon, Sam W. Peterson, Stephen T. Morris and Hugh T. Blair
Animals 11 (7) 2052 (2021)
https://doi.org/10.3390/ani11072052

Mammary Gland Structures Are Not Affected by an Increased Growth Rate of Yearling Ewes Post-Weaning but Are Associated with Growth Rates of Singletons

Emmanuelle Haslin, Rene A. Corner-Thomas, Paul R. Kenyon, Adrian J. Molenaar, Stephen T. Morris and Hugh T. Blair
Animals 11 (3) 884 (2021)
https://doi.org/10.3390/ani11030884

Phosphatase and tensin homolog (PTEN) suppresses triacylglycerol accumulation and monounsaturated fatty acid synthesis in goat mammary epithelial cells

D.W. Yao, J. Ma, C.L. Yang, L.L. Chen, Q.Y. He, D.N. Coleman, T.Z. Wang, X.L. Jiang, J. Luo, Y. Ma and J.J. Loor
Journal of Dairy Science 104 (6) 7283 (2021)
https://doi.org/10.3168/jds.2020-18784

Effect of acetate, β-hydroxybutyrate and their interaction on lipogenic gene expression, triglyceride contents and lipid droplet formation in dairy cow mammary epithelial cells

Ilyas Ali, Chengmin Li, Lian Li, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal 57 (1) 66 (2021)
https://doi.org/10.1007/s11626-020-00538-2

Factors affecting milk yield and composition of Tunisian camels (Camelus dromedarius) over complete lactation

Latifa Chamekh, Touhami Khorchani, Mohamed Dbara, Mohamed Hammadi and Mohamed Habib Yahyaoui
Tropical Animal Health and Production 52 (6) 3187 (2020)
https://doi.org/10.1007/s11250-020-02344-0

CircRNA8220 Sponges MiR-8516 to Regulate Cell Viability and Milk Synthesis via Ras/MEK/ERK and PI3K/AKT/mTOR Pathways in Goat Mammary Epithelial Cells

Chao Zhu, Yue Jiang, Junru Zhu, Yonglong He, Hao Yin, Quyu Duan, Lei Zhang, Binyun Cao and Xiaopeng An
Animals 10 (8) 1347 (2020)
https://doi.org/10.3390/ani10081347

circ‐016910 sponges miR‐574‐5p to regulate cell physiology and milk synthesis via MAPK and PI3K/AKT–mTOR pathways in GMECs

Yuhan Liu, Jinxing Hou, Meng Zhang, Emeline Seleh‐Zo, Jiangang Wang, Binyun Cao and Xiaopeng An
Journal of Cellular Physiology 235 (5) 4198 (2020)
https://doi.org/10.1002/jcp.29370

The geometry of the lactation curve based on Wood's equation: a two-step prediction

Jhone Gleison de Oliveira, Daniel Furtado Dardengo Sant'Anna, Matheus Celestiano Lourenço, et al.
Revista Brasileira de Zootecnia 49 (2020)
https://doi.org/10.37496/rbz4920200023

Functional and physical properties of naked barley-based unexpanded extrudates: effects of low temperature

Yueyue Yang, Aiquan Jiao, Qing Liu, et al.
International Journal of Food Properties 23 (1) 1886 (2020)
https://doi.org/10.1080/10942912.2020.1826511

Ivermectin-induced programmed cell death and disruption of mitochondrial membrane potential in bovine mammary gland epithelial cells

Hahyun Park, Gwonhwa Song and Whasun Lim
Pesticide Biochemistry and Physiology 163 84 (2020)
https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2019.10.011

Symposium review: Determinants of milk production: Understanding population dynamics in the bovine mammary epithelium

Anthony V. Capuco and Ratan K. Choudhary
Journal of Dairy Science 103 (3) 2928 (2020)
https://doi.org/10.3168/jds.2019-17241

Pattern of milk yield and immunoglobulin concentration and factors associated with colostrum quality at the quarter level in dairy cows after parturition

E.C. Kessler, G.C. Pistol, R.M. Bruckmaier and J.J. Gross
Journal of Dairy Science 103 (1) 965 (2020)
https://doi.org/10.3168/jds.2019-17283

High levels of fatty acids inhibit β-casein synthesis through suppression of the JAK2/STAT5 and mTOR signaling pathways in mammary epithelial cells of cows with clinical ketosis

Xin Shu, Zhiyuan Fang, Yuan Guan, et al.
Journal of Dairy Research 87 (2) 212 (2020)
https://doi.org/10.1017/S0022029920000175

UCP2 and PPARG gene polymorphisms and their association with milk yield and composition traits in goats

Leonardo Ferreira, Maria Amélia Menck Soares, Marcelo Teixeira Rodrigues, Jean Luiz Simões de Araujo, Ana Lúcia Puerro de Melo, Eliane Gasparino and Odair Scatolin Rossafa Garcia
Small Ruminant Research 192 106210 (2020)
https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2020.106210

Effects of mastitis on milk production and composition in dairy cows

Dian Wahyu Harjanti and Priyo Sambodho
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 518 (1) 012032 (2020)
https://doi.org/10.1088/1755-1315/518/1/012032

Taurine Promotes Milk Synthesis via the GPR87-PI3K-SETD1A Signaling in BMECs

Mengmeng Yu, Yang Wang, Zhe Wang, Yanxu Liu, Yang Yu and Xuejun Gao
Journal of Agricultural and Food Chemistry 67 (7) 1927 (2019)
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b06532

MiR‐24‐3p regulates cell proliferation and milk protein synthesis of mammary epithelial cells through menin in dairy cows

Cao Qiaoqiao, Honghui Li, Xue Liu, Zhengui Yan, Meng Zhao, Zhongjin Xu, Zhonghua Wang and Kerong Shi
Journal of Cellular Physiology 234 (2) 1522 (2019)
https://doi.org/10.1002/jcp.27017

IGFBP-3 Induced by Ribotoxic Stress Traffics From the Endoplasmic Reticulum to the Nucleus in Mammary Epithelial Cells

Allyson Agostini-Dreyer, Amanda E Jetzt, Jennifer Skorupa, Jennifer Hanke and Wendie S Cohick
Journal of the Endocrine Society 3 (3) 517 (2019)
https://doi.org/10.1210/js.2018-00330

NUCKS1 is a novel regulator of milk synthesis in and proliferation of mammary epithelial cells via the mTOR signaling pathway

Xiaohan Yuan, Minghui Zhang, Jinxia Ao, Zhen Zhen, Xuejun Gao and Meng Li
Journal of Cellular Physiology 234 (9) 15825 (2019)
https://doi.org/10.1002/jcp.28240

Milk yield loss in response to feed restriction is associated with mammary epithelial cell exfoliation in dairy cows

L. Herve, H. Quesnel, M. Veron, et al.
Journal of Dairy Science 102 (3) 2670 (2019)
https://doi.org/10.3168/jds.2018-15398

Transcriptome Analysis of Dairy Goat Mammary Gland Tissues from Different Lactation Stages

Zhibin Ji, Tianle Chao, Chunlan Zhang, et al.
DNA and Cell Biology 38 (2) 129 (2019)
https://doi.org/10.1089/dna.2018.4349

Milk-derived mammary epithelial cells as non-invasive source to define stage-specific abundance of milk protein and fat synthesis transcripts in native Sahiwal cows and Murrah buffaloes

Ankita Sharma, Umesh K. Shandilya, Monika Sodhi, et al.
3 Biotech 9 (3) (2019)
https://doi.org/10.1007/s13205-019-1642-7

Profiling solute-carrier transporters in key metabolic tissues during the postpartum evolution of mammary epithelial cells from nonsecretory to secretory

Osman V. Patel, Theresa Casey and Karen Plaut
Physiological Genomics 51 (11) 539 (2019)
https://doi.org/10.1152/physiolgenomics.00058.2019

Bta‐miR‐152 affects intracellular triglyceride content by targeting the UCP3 gene

Binglei Shen, Shuo Han, Yuxuan Wang, Zhuonina Yang, Ziwen Zou, Juan Liu, Zhihui Zhao, Rui Wu and Changyuan Wang
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 103 (5) 1365 (2019)
https://doi.org/10.1111/jpn.13162

Increasing metabolisable energy and protein supplementation to stimulate the subsequent milk production during late gestation by increasing proliferation and reducing apoptosis in goat mammary gland prepartum

F. Shabrandi, E. Dirandeh, Z. Ansari-Pirsaraei and A. Teimouri-Yansari
Animal Production Science 59 (10) 1820 (2019)
https://doi.org/10.1071/AN17876

Effect of Diet and Type of Pregnancy on Transcriptional Expression of Selected Genes in Sheep Mammary Gland

María Gallardo, Juan G. Cárcamo, Luis Arias-Darraz and Carlos Alvear
Animals 9 (9) 589 (2019)
https://doi.org/10.3390/ani9090589

Effect of optimizing dietary valine-to-lysine ratio in late gestation or lactation on biochemical indices and performance of lactating primiparous sows

Kaiguo Gao, Gen Li, Cui Zhu, et al.
Animal Feed Science and Technology 253 13 (2019)
https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2019.04.015

Integrated analysis of long noncoding RNA and mRNA expression profiles reveals the potential role of long noncoding RNA in different bovine lactation stages

X. Zheng, C. Ning, P. Zhao, et al.
Journal of Dairy Science 101 (12) 11061 (2018)
https://doi.org/10.3168/jds.2018-14900

Methionine Promotes Milk Protein and Fat Synthesis and Cell Proliferation via the SNAT2-PI3K Signaling Pathway in Bovine Mammary Epithelial Cells

Hao Qi, Chunyu Meng, Xin Jin, Xueying Li, Ping Li and Xuejun Gao
Journal of Agricultural and Food Chemistry 66 (42) 11027 (2018)
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b04241

Effect of Dietary Fish Oil on Mammary Gland Development and Milk Production of Holstein Cow

Hoda Javaheri Barfourooshi, Armin Towhidi, Hassan Sadeghipanah, Mahdi Zhandi, Saeed Zeinoaldini, Essa Dirandeh and Robert M. Akers
Annals of Animal Science 18 (4) 973 (2018)
https://doi.org/10.2478/aoas-2018-0028

Mammary epithelium disruption and mammary epithelial cell exfoliation during milking in dairy cows

L. Herve, H. Quesnel, V. Lollivier, et al.
Journal of Dairy Science 100 (12) 9824 (2017)
https://doi.org/10.3168/jds.2017-13166

TRIENNIAL LACTATION SYMPOSIUM/BOLFA:Historical perspectives of lactation biology in the late 20th and early 21st centuries1

R. J. Collier and D. E. Bauman
Journal of Animal Science 95 (12) 5639 (2017)
https://doi.org/10.2527/jas2017.1875

TRIENNIAL LACTATION SYMPOSIUM/BOLFA: Mammary growth during pregnancy and lactation and its relationship with milk yield1

S. R. Davis
Journal of Animal Science 95 (12) 5675 (2017)
https://doi.org/10.2527/jas2017.1733

Regulation of peroxisome proliferator-activated receptor gamma on milk fat synthesis in dairy cow mammary epithelial cells

Lili Liu, Ye Lin, Lixin Liu, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal 52 (10) 1044 (2016)
https://doi.org/10.1007/s11626-016-0059-4

MicroRNA Bta-miR-181a regulates the biosynthesis of bovine milk fat by targeting ACSL1

S. Lian, J.R. Guo, X.M. Nan, et al.
Journal of Dairy Science 99 (5) 3916 (2016)
https://doi.org/10.3168/jds.2015-10484

14-3-3γ regulates cell viability and milk fat synthesis in lipopolysaccharide-induced dairy cow mammary epithelial cells

LIXIN LIU, LI ZHANG, YE LIN, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine 11 (4) 1279 (2016)
https://doi.org/10.3892/etm.2016.3029

Mammary Epithelial Cell Hierarchy in the Dairy Cow Throughout Lactation

Marie-Hélène Perruchot, Magdalena Arévalo-Turrubiarte, Florence Dufreneix, et al.
Stem Cells and Development 25 (19) 1407 (2016)
https://doi.org/10.1089/scd.2016.0098

14-3-3γ Regulates Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Responses and Lactation in Dairy Cow Mammary Epithelial Cells by Inhibiting NF-κB and MAPKs and Up-Regulating mTOR Signaling

Lixin Liu, Ye Lin, Lili Liu, Yanjie Bian, Li Zhang, Xuejun Gao and Qingzhang Li
International Journal of Molecular Sciences 16 (7) 16622 (2015)
https://doi.org/10.3390/ijms160716622

Functional development of the adult ovine mammary gland—insights from gene expression profiling

Amy M Paten, Elizabeth J Duncan, Sarah J Pain, et al.
BMC Genomics 16 (1) (2015)
https://doi.org/10.1186/s12864-015-1947-9

Evidence for a Role of Prolactin in Mediating Effects of Photoperiod during the Dry Period

Heather Crawford, Dawn Morin, Emma Wall, Thomas McFadden and Geoffrey Dahl
Animals 5 (3) 803 (2015)
https://doi.org/10.3390/ani5030385

Epithelial Xbp1 Is Required for Cellular Proliferation and Differentiation during Mammary Gland Development

Daisuke Hasegawa, Veronica Calvo, Alvaro Avivar-Valderas, Abigale Lade, Hsin-I Chou, Youngmin A. Lee, Eduardo F. Farias, Julio A. Aguirre-Ghiso and Scott L. Friedman
Molecular and Cellular Biology 35 (9) 1543 (2015)
https://doi.org/10.1128/MCB.00136-15

Effect of linseed supplementation of the gestation and lactation diets of dairy ewes on the growth performance and the intramuscular fatty acid composition of their lambs

A. Nudda, G. Battacone, G. Bee, et al.
Animal 9 (5) 800 (2015)
https://doi.org/10.1017/S175173111400305X

The mammary gland in small ruminants: major morphological and functional events underlying milk production – a review

Joana R Lérias, Lorenzo E Hernández-Castellano, Aridany Suárez-Trujillo, et al.
Journal of Dairy Research 81 (3) 304 (2014)
https://doi.org/10.1017/S0022029914000235

GSK3β Regulates Milk Synthesis in and Proliferation of Dairy Cow Mammary Epithelial Cells via the mTOR/S6K1 Signaling Pathway

Xia Zhang, Feng Zhao, Yu Si, Yuling Huang, Cuiping Yu, Chaochao Luo, Na Zhang, Qingzhang Li and Xuejun Gao
Molecules 19 (7) 9435 (2014)
https://doi.org/10.3390/molecules19079435

Gene expression analysis of protein synthesis pathways in bovine mammary epithelial cells purified from milk during lactation and short‐term restricted feeding

T. Sigl, H. H. D. Meyer and S. Wiedemann
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 98 (1) 84 (2014)
https://doi.org/10.1111/jpn.12039